top of page

Milk & Water Kefir Sets

Milchkefir Set - Bärbucha Fermenterei

Milchkefir Set

Milk Kefir Set

Wassererkefir Set - Bärbucha Fermenterei

Wasserkefir Set

Water Kefir Set

bottom of page